Adamed partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej