Adamed z honorową odznaką Prezesa Rady Ministrów „Zasłużony dla Wynalazczości”